125
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
3.3.4
Zakończenie umowy o PPP/współpracy
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym kończy się wraz z upływem okresu, na jaki zo-
stała zawarta. Pociąga to za sobą konsekwencje w zakresie rozliczenia nakładów, poczynio-
nych przez strony oraz przekazania wkładów własnych. Zasady zwrotu i rozliczeń powinny
zostać określone w umowie o PPP.
Składnik majątkowy może pozostać przy partnerze prywatnym bądź zostać przekazany
na rzecz państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub spółki handlowej z większościo-
wym udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 2 Ustawy
o PPP);
Partnerowi prywatnemu przysługuje zwrot wartości składnika majątkowego z chwili przeka-
zania (jeśli został przekazany odpłatnie), a zwrot nakładów koniecznych tylko w przypadku
jeśli partner prywatny nie uzyskał z nich korzyści w ramach umowy o PPP. Zwrotu innych
nakładów może żądać tylko wówczas, o ile zwiększają wartość składnika majątkowego
w chwili przekazania podmiotowi publicznemu.
Umowa o PPP może ulec zakończeniu również na skutek zgodnego oświadczenia stron o roz-
wiązaniu umowy (rozwiązanie umowy za porozumieniem) albo na skutek odstąpienia lub
wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron. Rozwiązanie umowy następuje co do zasady
w wyniku naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron (niewykonania lub nienale-
żytego wykonania umowy), co odbywa się ze szkodą dla wszystkich podmiotów zaangażo-
wanych w realizację przedsięwzięcia.
W praktyce należy rozróżnić przypadki dotyczące odstąpienia od umowy oraz przypadki
dotyczące jej wypowiedzenia. Oba terminy różnią się od siebie skutkami prawnymi jakie
wywołują, tj.:
1)
Skutkiem prawnym odstąpienia od umowy jest to, że umowę uważa się za niezawartą
a strony zwracają sobie wszystko co otrzymały na mocy umowy, wywiera ona zatem
skutek z mocą wsteczną (
ex tunc
);
2)
Skutkiem prawnym wypowiedzenia jest przerwanie stosunku prawnego z mocą na przy-
szłość (
ex nunc
).
Klauzula dotycząca wygaśnięcia i rozwiązania umowy, oprócz wskazania określonych przy-
padków skutkujących zakończeniem bytu prawnego umowy o PPP, winna również wskazy-
wać okres naprawczy, terminy, w których może nastąpić wypowiedzenie umowy oraz jakie
się z tym wiążą skutki prawne.