124
Poradnik PPP
W związku z tym, że przewidziane w Ustawie o koncesji, postępowanie skargowe jest no-
wym rodzajem postępowania, poniżej opisano sposób wnoszenia skargi.
Zgodnie z art. 27 Ustawy o koncesji, zainteresowany podmiot ma prawo do wniesienia skar-
gi do sądu administracyjnego. Podstawę do wniesienia skargi stanowi interes, jaki zaintereso-
wany podmiot miał lub ma w zawarciu umowy koncesji oraz uszczerbek, jakiego doznał lub
może doznać interes prawny podmiotu w wyniku czynności podjętych przez koncesjodawcę
z naruszeniem przepisów ustawy.
Skargę wnosi do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby koncesjo-
dawcy i za jego pośrednictwem w ciągu 10 dni od powzięcia przez skarżącego informacji
o czynności podjętej przez koncesjodawcę w sprawie (art. 28 Ustawy o koncesji).
Koncesjodawca przekazuje sprawę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
sądowi w ciągu 10 dni od dnia jej wniesienia (do dnia rozpoczęcia rozprawy może w cało-
ści skargę uwzględnić). Wniesienie skargi wstrzymuje prawo do zawarcia umowy z oferen-
tem do czasu ogłoszenia orzeczenia w sprawie przez sąd.
Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Sąd orzeka wyłącznie według kryterium legalności, czyli zgodności działań koncesjodawcy
z Ustawą o koncesji¹²⁶. Sąd nie może orzekać co do zarzutów i wniosków, które nie były
zawarte w skardze (art. 30 ust. 1 Ustawy o koncesji).
Jeśli umowa została zawarta z naruszeniem terminu, określonego w art. 21 ust. 1 Ustawy
o koncesji albo w okresie wstrzymania prawa do zawarcia umowy (o którym mowa w art. 29
ust. 1 Ustawy o koncesji) oraz jeśli uniemożliwiło to sądowi administracyjnemu uwzględnienie
skargi przed zawarciem umowy, sąd, uwzględniając skargę, unieważnia umowę, ze skutkiem
od momentu jej zawarcia¹²⁷. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwy zwrot
świadczeń, zrealizowanych na podstawie zawartej umowy, sąd może utrzymać w mocy po-
stanowienia umowy, dotyczące tychże świadczeń. Nie orzeka wówczas o unieważnieniu
umowy, ale nakłada karę finansową w wysokości do 10% szacunkowej wartości koncesji¹²⁸.
W przypadku umowy o PPP do rozwiązywania konfliktów między stronami, stosuje się przepi-
sy Kodeksu Cywilnego (zgodnie z art. 5 Ustawy o koncesji oraz art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp).
Strony samodzielnie mogą określić sposób rozwiązywania konfliktów i sporów. W przypad-
ku zaistnienia jakichkolwiek sporów w związku z umową, strony mogą postanowić, że będą
czynić starania aby rozwiązać spór na drodze ugodowej, w szczególności w drodze ne-
gocjacji. W razie gdyby strony nie osiągnęły porozumienia odnośnie sposobu rozwiązania
sporu w danym terminie od rozpoczęcia negocjacji ani nie zgodziłyby się wspólnie na prze-
dłużenie tego terminu – wówczas mogą się umówić, że poddadzą wynikły spór pod rozstrzy-
gnięcia przez sąd właściwy zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego.
126.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 381–387 i 418, A. Pana-
siuk, op. cit., s. 246–252.
127.
Por. B. Korbus (red.), op. cit., s. 117, Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska,
op. cit., s. 422–423.
128.
Por. tamże.