123
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Umowa o PPP powinna jednoznacznie wskazywać zakres przeprowadzanej kontroli, sposób
jej przeprowadzenia (czas, miejsce, osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, obo-
wiązki partnera prywatnego z zakresu kontroli) oraz jej skutki.
Przykładowy zakres kontroli:
prawo wstępu na teren budowy w celu sprawdzenia postępu prac i terminowego wyko-
nania przedmiotu umowy o PPP;
prawo do sprawdzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej związanej z realizacją
przedsięwzięcia;
prawo do zbadania jakości świadczonych usług (jakość, funkcjonalność, parametry
techniczne, poziom oferowanych technologii, bezpieczeństwo itp.);
prawo do sprawdzenia norm bezpieczeństwa.
Rezultat każdej kontroli przeprowadzonej przez podmiot publiczny może znaleźć swoje od-
zwierciedlenie w raporcie pokontrolnym opisującym w sposób szczegółowy zakres kontroli,
czynności podjęte w jej trakcie, wykryte nieprawidłowości oraz wskazówki lub wytyczne
podmiotu publicznego.
3.3.2
Wprowadzanie zmian do umowy o PPP
Zgodnie z art. 13 Ustawy o PPP, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umo-
wy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru partnera prywatne-
go,
chyba że podmiot publiczny przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji postępowania w sprawie wybo-
ru partnera prywatnego oraz określił warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy doko-
nana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.
Z kolei zgodnie z art. 23 Ustawy o koncesji, zakazuje się zmian postanowień zawartej umo-
wy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę
koncesji, chyba że ko-
nieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
Naruszenie tego warunku powoduje nie-
ważność zmiany umowy.
W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w trybie Ustawy o kon-
cesji, do zmian w umowie stosuje się zapisy Ustawy PPP.
3.3.3
Rozwiązywanie konfliktów
Na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego, stronom przysługują środki ochro-
ny prawnej:
a) W postępowaniu prowadzonym w trybie Ustawy Pzp – odwołanie (art. 180) oraz skarga
do sądu (art. 198a);
b) W postępowaniu prowadzonym w trybie Ustawy o koncesji – skarga (art. 27 ust. 1).