122
Poradnik PPP
warunków i sposobu udostępnienia koncesjonariuszowi składników majątkowych nie-
zbędnych do wykonania przedmiotu koncesji;
opłat lub sposobu ustalania ich wysokości, pobieranych przez koncesjonariusza od osób
trzecich z tytułu korzystania z przedmiotu koncesji;
warunków dopuszczalności podwykonawstwa.
Zgodnie z zasadą swobody umów, określoną w art. 3531 Kodeksu cywilnego w związ-
ku art. 5 Ustawy o koncesji¹²⁴, w umowie o koncesji mogą zostać określone również inne
postanowienia.
Okres, na który zostaje zawarta umowa koncesji, powinien uwzględniać zwrot nakładów
koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji i nie może być dłuższy
niż (zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o koncesji):
w przypadku koncesji na roboty budowlane – 30 lat;
w przypadku koncesji na usługi – 15 lat.
W przypadku gdy przewidziany okres zwrotu nakładów koncesjonariusza poniesionych
w związku z wykonywaniem koncesji jest dłuższy niż okresy powyższe, umowa może zostać
zawarta na okres dłuższy. W innym przypadku uznaje się, że umowa jest zawarta odpowied-
nio na okres 30 lub 15 lat (art. 24 ust. 2 Ustawy o koncesji).
3.3
Realizacja umowy PPP
3.3.1
Monitoring realizacji umowy o PPP oraz sposób
kontroli prawidłowego wykonania umowy o PPP
Według art. 8 Ustawy o PPP podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji
przedsięwzięcia przez partnera prywatnego, przy czym zasady oraz szczegółowy tryb tej
kontroli powinny być uregulowany w umowie o PPP (essentialia negotii).
Powyższe oznacza, że brak w umowie o PPP zapisów, dotyczących postanowień określa-
jących prawa i obowiązki stron z zakresu kontroli realizacji przedsięwzięcia przez podmiot
publiczny, może pociągać za sobą nieważność umowy o PPP.
Przyznanie podmiotowi publicznemu uprawnień w zakresie dokonywania kontroli realizacji
przedsięwzięcia ma na celu umożliwienie podmiotowi publicznemu oceny prawidłowego
wykonywania obowiązków przez partnera prywatnego, w szczególności jeśli chodzi o zgod-
ność realizacji przedsięwzięcia z postanowieniami umowy o PPP. Oznacza to, że proces
sprawowania kontroli przez podmiot publiczny może obejmować także prawo do ingerencji
w proces realizacji przedsięwzięcia (na każdym z etapów inwestycji) w przypadku uzyska-
nia przez podmiot publiczny jakichkolwiek informacji lub podejrzeń o nieprawidłowościach
w realizacji przedsięwzięcia¹²⁵.
124.
Por. tamże, s. 293.
125.
Por. A. Kozłowska „Kontrola partnera prywatnego”, Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 3 z 2006 r., s. 7.