121
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Zawarcie umowy koncesji następuje w terminie nie krótszym niż po upływie 10 dni od dnia
przesłania oferentom informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem lub drogą elek-
troniczną albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania takiej informacji oferen-
tom w inny sposób (art. 21 ust. 1 Ustawy o koncesji). Niezwłoczne zawarcie umowy może
mieć miejsce tylko w przypadkach, jeśli w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta lub gdy
wartość przedmiotu koncesji jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wykonawczych,
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
¹²¹
.
W przypadku uchylania się przez oferenta od zawarcia umowy poprzez np. odmowę zawar-
cia umowy albo niezłożenie dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu (zgodnie z art. 18 Ustawy o koncesji), koncesjodawca może zawrzeć umo-
wę z drugim w kolejności oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (art.
21
ust.3 Ustawy o koncesji) oraz ma obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami albo
dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia
¹²²
.
Podstawowe elementy przedmiotowo istotne umowy koncesji
¹²³
,
określa art. 22 Ustawy
o koncesji:
określenie przedmiotu koncesji;
termin wykonania przedmiotu koncesji;
okres obowiązywania umowy koncesji;
sposób wynagrodzenia koncesjonariusza;
określenie płatności koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza;
wskazanie i podział ryzyka między koncesjodawcę a koncesjonariusza związanego
z wykonywaniem przedmiotu koncesji;
normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy wykonywaniu przedmiotu
koncesji;
uprawnienia koncesjodawcy w zakresie kontroli wykonywania koncesji przez
koncesjonariusza;
warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy koncesji;
warunki i sposób rozwiązania umowy koncesji;
warunki i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wy-
konania umowy koncesji;
warunki i zakres ubezpieczeń wykonywania przedmiotu koncesji;
wykaz dokumentów, jakie strony umowy koncesji są obowiązane uzyskać lub dostar-
czyć w celu realizacji umowy wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić;
tryb i warunki rozwiązywania sporów związanych z realizacją umowy koncesji.
W umowie koncesji, jeżeli wynika to z przedmiotu koncesji, mogą być zawarte, w szczegól-
ności, postanowienia dotyczące:
121.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 277.
122.
Por. tamże, s. 281-182, A. Panasiuk, op. cit., s. 196.
123.
Por. tamże, s. 288 i n.