120
Poradnik PPP
3)
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania
nie leży w interesie publicznym lub w interesie koncesjodawcy, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4)
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy koncesji.
3.2.12
Zawarcie i zabezpieczenie umowy o PPP
Umowa o PPP zostaje zawarta z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o PPP, do zawieranej umowy o PPP stosuje się przepisy
Ustawy o koncesji albo Ustawy Pzp w zależności od trybu, w jakim został wybrany partner
prywatny.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej (art. 21 ust. 5 Ustawy o koncesji i art. 139 ust. 2
Ustawy Pzp).
Zawarcie umowy o PPP z partnerem, wybranym w trybie ustawy Prawo zamówień publicz-
nych przebiega w trybie art. 94 tejże ustawy. Umowy w sprawach zamówień publicznych
określają postanowienia zawarte w Dziale IV tej ustawy.
Zabezpieczenie umowy, zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp, może być wniesione przez
partnera prywatnego we wskazanych formach:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
6)
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-
kredytowej;
7)
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
8)
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o za-
stawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Informacja o wymaganym zabezpieczeniu powinna znaleźć się w ogłoszeniu o zamówieniu.
Jeśli partner prywatny uchyla się od zawarcia umowy, podmiot publiczny zatrzymuje wadium
(
zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp).