119
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
3)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcze-
śniej przewidzieć;
4)
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawar-
cie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5)
jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia
postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równo-
cześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1)
ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert;
2)
złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składa-
nia ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ważne jest, że w przypadku, w którym unieważnienia postępowania nastąpiło z winy leżą-
cej po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuce-
niu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
Zgodnie z art. 19 Ustawy o koncesji zakończenie postępowania może nastąpić poprzez
jego odwołanie w przypadku zaistnienia okoliczności, które zostały przewidziane w ogłosze-
niu (zgodnie z art. 11 pkt 11 Ustawy o koncesji).
Ustawa o koncesji nie określa powodów odwołania. Koncesjodawca posiada zatem względ-
ną swobodę wyboru okoliczności, na podstawie których nastąpi zakończenie procedury,
należy jednak zwrócić uwagę, aby przyczyny odwołania nie zostały podane zbyt kazuistycz-
nie, ze względu na to, że takie odwołanie może być nieskuteczne¹²⁰. Zastrzeżenie możliwo-
ści odwołania postępowania bez podania przyczyn jest nieważne.
Warto jest przewidzieć różnorodne przyczyny, które umożliwią koncesjodawcy zareagowa-
nie zgodnie z interesem publicznym. Przykładowe okroczności mogą dotyczyć m.in.:
1)
braku złożonych wniosków albo ofert;
2)
rezygnacji z udziału w postępowaniu wszystkich kandydatów;
120.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 244.