118
Poradnik PPP
Możliwość sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodat-
kowych dokonywana jest w toku badania i oceny ofert i może nastąpić wyłącznie na skutek
działań zamawiającego (na jego wniosek).
Bez udziału wykonawców zamawiający ma prawo i obowiązek poprawić w ofercie oczy-
wiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Zgodnie z art. 16 Ustawy o koncesji, koncesjodawca może żądać od oferentów złożenia
wyjaśnień, sprecyzowania lub dopracowania złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że nie mogą
one prowadzić do zmiany oferty lub warunków zawartych w opisie warunków koncesji, która
mogłaby prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji lub mogłaby mieć charakter
dyskryminacyjny.
Wyjaśnienie” oznacza wytłumaczenie rzeczy niezrozumiałej, de facto odpowiedź na py-
tanie: dlaczego tak jest jak stwierdziliśmy¹¹⁶. Pojęcie „sprecyzowania” i „dopracowania”
zostały wyjaśnione wyżej.
Możliwość wyjaśnienia, sprecyzowania lub dopracowania złożonej oferty dotyczy etapu,
w którym oferent złożył już ofertę, ale koncesjodawca nie dokonał jeszcze wyboru oferty
najkorzystniejszej. Koncesjodawca będzie mógł zatem wystąpić z żądaniem wyjaśnienia,
sprecyzowania lub dopracowania złożonej oferty w każdym przypadku, w którym poweź-
mie wątpliwości co do treści złożonej oferty. Przy czym, sformułowane przez koncesjodaw-
cę żądanie nie wiąże oferenta.¹¹⁷ Oferent nie jest zobowiązany do składania wyjaśnień,
sprecyzowania czy dopracowanie złożonej oferty, a ustawodawca nie przewiduje wobec
oferenta jakichkolwiek sankcji¹¹⁸.
Wyjaśnianie, precyzowanie, czy dopracowanie oferty stanowi quazi-negocjacje, których ce-
lem jest uwzględnienie interesów oraz korzyści dla obydwu stron postępowania¹¹⁹.
3.2.11
Odwołanie lub zakończenie postępowania
Zakończenie postępowania prowadzonego w trybie Ustawy Pzp może nastąpić poprzez
jego unieważnienie na zasadach, określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp:
1)
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wnio-
sek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu;
2)
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą za-
mawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiają-
cy może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
116.
Jak powyżej.
117.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 210.
118.
Por. tamże, s. 211.
119.
Por. tamże s. 215, A. Panasiuk, op. cit., s. 167–168.