117
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
3.2.9
Wybór najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z Ustawą o PPP
,
najkorzystniejsza jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia (art. 6 ust. 1
Ustawy o PPP).
Nie jest dopuszczalne, aby podmiot publicznym kierował się wyłącznie kryterium wynagro-
dzenia partnera prywatnego¹¹⁰, istotne są również inne kryteria, odnoszące się do podsta-
wowych cech partnerstwa, takie jak choćby podział zadań i ryzyka, aspekty techniczne,
i inne, które umożliwiają wykazanie występowania Value for Money. Temu służy również
przeprowadzenie aktualizacji wcześniej wykonanych analiz oraz ocena oferty zgodnie
z komparatorem PSC. Korzyści z PPP nie ograniczają się bowiem wyłącznie do uzyskania
najtańszej oferty, ale obejmują również podniesienie standardów, czy efektywności w reali-
zacji przedsięwzięcia¹¹¹.
Ustawa o koncesji
uważa za ofertę najkorzystniejszą, która została wybrana na podstawie
kryteriów oceny ofert, zamieszczonych w opisie warunków koncesji (art. 17 ust. 1 Ustawy
o koncesji).
Ze względu na brak definicji „najkorzystniejszej oferty” w Ustawie o koncesji należy wziąć
pod uwagę termin zdefiniowany już w ustawodawstwie, tj. w Ustawie o PPP (jak powyżej)
oraz w Ustawie Pzp¹¹². Wydaje się zatem, że definicję, zawarta w Ustawie Pzp, można
stosować również w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty przedstawionej w ramach postę-
powania, prowadzonego na podstawie Ustawy o koncesji¹¹³.
3.2.10
Doprecyzowanie i wyjaśnianie ofert
W trybie dialogu konkurencyjnego możliwe jest dopracowanie i wyjaśnienie treści złożonych
ofert. Zgodnie z art. 87 ust. 1a tej ustawy, zamawiający może żądać od wykonawców spre-
cyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z za-
strzeżeniem, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian
wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia¹¹⁴.
Sprecyzowanie” oznacza dokładne, ścisłe określenie czegoś, uściślenie. Przez „doprecyzo-
wanie” należy rozumieć opracowanie czegoś starannie do końca, bardziej dokładne sprecy-
zowanie czegoś¹¹⁵.
110.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 269
111.
Tamże, s. 271.
112.
Zgodnie z art. 2 pkt 5 Ustawy Pzp najkorzystniejsza oferta to ta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia (por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz,
P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 220)
113.
Por. tamże, s. 220.
114.
Por. tamże, s. 208.
115.
Według znaczeń przypisanych przez słownik języka polskiego, dostępny na stronie internetowej: