116
Poradnik PPP
w protokole z negocjacji. Ograniczenie zmian zawiera się w zasadach, określonych w art. 6
Ustawy o koncesji.
Zaproszenie do składania ofert może zostać przesłane w dowolnej pisemnej formie. Jego
załącznikiem jest opis warunków koncesji. Jest to ostateczny dokument w postępowaniu, który
jest wiążący dla kandydatów w zakresie wymagań dotyczących realizacji przedsięwzięcia,
na podstawi Opisu warunków koncesji składane są oferty w postępowaniu na wybór part-
nera prywatnego.
Zgodnie z art. 15 Ustawy o koncesji, opis warunków koncesji zawiera w szczególności:
1)
nazwę (firmę) i adres koncesjodawcy;
2)
opis przedmiotu koncesji;
3)
wskazanie miejsca i terminu składania ofert;
4)
termin związania ofertą;
5)
termin wykonania przedmiotu koncesji, o ile jest to podyktowane specyfiką koncesji;
6)
określenie opłat za korzystanie z przedmiotu koncesji przez koncesjonariusza lub pod-
mioty trzecie lub sposób ich ustalania, o ile jest to podyktowane specyfiką koncesji;
7)
warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
8)
informację o dokumentach składanych przez zainteresowany podmiot, którego oferta zo-
stanie uznana za najkorzystniejszą, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału;
9)
informację na temat wadium, o ile obowiązek jego wniesienia był przewidziany w ogło-
szeniu o koncesji;
10)
kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11)
warunki uznania oferty za niespełniającą wymagań koncesjodawcy, skutkujące niedo-
puszczeniem oferty do oceny i porównania;
12)
okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania;
13)
pouczenie o prawie do wniesienia skargi na czynności podejmowane przez koncesjo-
dawcę w trakcie postępowania.
Ponadto, opis warunków może określać warunki wpłaty i wypłaty wadium, chociaż Ustawa
o koncesji o tym nie stanowi. W tym kontekście można posiłkować się przepisami zawartymi
w Ustawie Pzp.