113
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Nieprzyjęcie wniosku możliwe jest wyłącznie z powodu złożenia niekompletnego wniosku
(
art. 13 ust. 3 Ustawy o koncesji), co skutkuje niedopuszczeniem zainteresowanego podmio-
tu do negocjacji. Niekompletność wniosku oznacza brak oświadczeń lub przedłożenie ich
w niepełnym zakresie
¹⁰⁶
.
O nieprzyjęciu wniosku koncesjodawca jest zobowiązany poinfor-
mować zainteresowany podmiot, który złożył niekompletny wniosek.
3.2.6
Zaproszenie do negocjacji
Do dialogu konkurencyjnego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udzia-
łu w postępowaniu (art. 60d ust. 2 Ustawy Pzp). Zaproszenia do dialogu zawierają co naj-
mniej (art. 60d ust. 5 Ustawy Pzp):
1)
informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu;
2)
opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygo-
towanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania
tego opisu;
3)
informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu.
Zgodnie z art. 60d ust. 6–7 Ustawy Pzp, wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje,
a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasa-
dach. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamó-
wienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych
i handlowych związanych z dialogiem.
W trybie koncesyjnym, do negocjacji zapraszane są zainteresowane podmioty, które złożyły
prawidłowe wnioski o zawarcie umowy o PPP/koncesji (art. 14 Ustawy o koncesji). Nego-
cjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów koncesji (organizacyjnych, technicznych, finanso-
wych, itd.) a sposób prowadzenia negocjacji zależy od podmiotu publicznego i jest możliwy
do swobodnego zarządzania nim.
Zaproszenie do negocjacji przekazywane jest kandydatom w formie dowolnej, przeważ-
nie pisemnej. Często zawiera również planowany harmonogram negocjacji oraz tematy po-
szczególnych rund negocjacyjnych.
Zaproszenie może określać, w jaki sposób brak potwierdzenia lub wniosku o przesunię-
cie spotkania będzie potraktowany. W przypadku kiedy podmiotowi publicznemu zależy
na czasie, może w zaproszeniu wyznaczyć czas na omówienie poszczególnych tematów,
odnosi się to przede wszystkim do pierwszego spotkania negocjacyjnego. Zaproszenie może
też określać ile osób będzie ze strony podmiotu publicznego.
106.
Por. tamże, s. 188.