112
Poradnik PPP
Po wysłaniu ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane albo opublikowaniu ogłoszenia
o koncesji na usługi, koncesjodawca ma obowiązek umieścić ogłoszenie w swojej siedzi-
bie w miejscu powszechnie dostępnym oraz na swojej stronie internetowej, a w przypadku
ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane, koncesjodawca ma obowiązek zamieszczenia
ogłoszenia również w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3.2.5
Wniosek o zawarcie umowy oraz jego weryfikacja
W postępowaniu, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, wykonawcy składają
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które są weryfikowane zgodnie z art.
60
d ust. 2 Ustawy Pzp. W ramach postępowania koncesyjnego, zainteresowane podmioty,
w celu wzięcia udziału w postępowaniu składają wnioski o zawarcie umowy koncesji.
Wniosek o zawarcie umowy koncesji stanowi oświadczenie woli w rozumieniu art. 60 Kodek-
su cywilnego¹⁰². Ustawa nie określa szczegółowych wymogów w zakresie formy wniosku,
jednak powinny mieć one formę pisemną albo równorzędną, jeśli koncesjonariusz dopuścił
ją w ogłoszeniu¹⁰³.
Na pojęcie wniosku składają się dwa oświadczenia: pierwsze dotyczy zgłoszenia udzia-
łu w postępowaniu, a drugie – spełnienia warunków udziału, określonych w ogłoszeniu¹⁰⁴,
do których należy potwierdzenie:
zdolności ekonomicznej i finansowej
która oznacza zdolność do sfinansowania
realizacji przedsięwzięcia, jednak nie musi oznaczać posiadania własnych środków¹⁰⁵;
kwalifikacji technicznych lub zawodowych
w zakresie posiadania niezbędnej wie-
dzy oraz doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji – konkretne wymagania będą
zależały od specyfiki przedmiotu koncesji;
posiadania odpowiednich uprawnień;
niekaralności zainteresowanego podmiotu
zgodnie z wymogami, określonymi
w art. 13 ust. 1 pkt 4 Ustawy o koncesji.
Po wyborze oferty najkorzystniejszej koncesjodawca wzywa oferenta do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
(
zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o koncesji) na dzień składania wniosków.
W celu zabezpieczenia się przed nierzetelnymi podmiotami, na podstawie art. 13 ust. 2
Ustawy o koncesji, koncesjodawca może żądać innych (dodatkowych oświadczeń), związa-
nych z wykonywaniem przedmiotu koncesji, jeśli taki wymóg został przewidziany w ogłosze-
niu (np. oświadczenie o wstępnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia, oświadczenie o zdo-
bytym doświadczeniu w realizacji określonych przedsięwzięć, itp.).
102.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 179.
103.
Por. tamże s. 180,
104.
Por. tamże, s. 180, B. Korbus (red.), op. cit., s.107.
105.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 182.