111
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
11)
miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
12)
adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie;
13)
informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
14)
informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna;
15)
informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.
67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewi-
duje udzielenie takich zamówień.
W trybie dialogu konkurencyjnego, ogłoszenie zawiera również opis potrzeb i wymagań
zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców
do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu oraz informację o wy-
sokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stano-
wiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody (art. 60c ust. 1
Ustawy Pzp).
Jeśli chodzi o postępowanie koncesyjne, art. 11 Ustawy o koncesji zawiera minimalną treść
ogłoszenia.
Zgodnie z art. 11 pkt. 4 Ustawy o koncesji przez opis potrzeb i wymagań należy rozumieć
treść, zawartą w ogłoszeniu o koncesji lub w odrębnym dokumencie, dotyczącą wymogów
wobec koncesjonariusza w zakresie parametrów technicznych, prawno-organizacyjnych, fi-
nansowych i innych istotnych dla przedmiotu koncesji.
Opis potrzeb i wymagań może zostać zawarty w odrębnym dokumencie, co ma zazwyczaj
miejsce przy projektach o dużej wartości i złożonej strukturze organizacyjnej i finansowej.
Opis potrzeb i wymagań jest opracowany na podstawie wyników analiz rynkowych oraz
pozostałych analiz, w tym konsultacji społecznych i oczekiwania podmiotu publicznego
(
w zakresie kwestii organizacyjnych i finansowych) powinny być skorelowane z wymaga-
niami odbiorcy końcowego przedmiotu koncesji (oprócz podmiotu publicznego mogą być
to osoby trzecie).
Koncesjodawca przesyła ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane (oraz ogłoszenie o PPP
w trybie koncesji) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z wy-
tycznymi, znajdującymi się na stronie
i załącznikiem X do Rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 1564/2005 z późn. zm.
Ogłoszenie o koncesji na usługi, bez względu na wartość koncesji, zgodnie z art. 10 ust.
2
w związku z ust. 4, koncesjodawca ma obowiązek zamieścić wyłącznie w Biuletynie Za-
mówień Publicznych, opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 3 marca 2009 r.