110
Poradnik PPP
podmiotu w zakresie m.in. finansowym, ekonomicznym (w tym doświadczenia i umie-
jętności). Kryterium to jest związane z obowiązkami, jakie koncesjodawca nakłada
na koncesjonariusza i ma na celu pozyskanie najbardziej wiarygodnego, profesjonal-
nego podmiotu do długoletniej współpracy.
Niedopuszczalny jest wybór oferty najkorzystniejszej według innych kryteriów niż
kryteria zamieszczone w ogłoszeniu o postępowaniu. Znaczenie kryteriów (tj. ich
waga oraz elementy, które będą oceniane w ramach danego kryterium), zgodnie
z art. 11 pkt. 9 Ustawy o koncesji, mogą być dookreślone na późniejszym etapie
(
podczas negocjacji) i uszczegółowione w opisie warunków koncesji, jednak wła-
ściwe kryteria nie mogą ulec zmianie.
3.2.4
Ogłoszenie o postępowaniu
W każdym z trybów podmiot publiczny wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie
o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 40 Ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich.
Ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z art. 48 ust. 2 Ustawy Pzp, zawiera co najmniej:
1)
nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2)
określenie trybu zamówienia;
3)
określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert
częściowych;
4)
informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
5)
termin wykonania zamówienia;
6)
warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków, a także znaczenie tych warunków;
7)
informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
8)
liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
9)
informację na temat wadium;
10)
kryteria oceny ofert i ich znaczenie;