109
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Te kryteria wiążą się z parametrami
użytkowymi przedmiotu koncesji i ich
zastosowanie zależy od specyfiki
przedmiotu koncesji.
zagospodarowanie. Tego rodzaju kryteriummoże być oceniane metodą zero-jedynkową
poprzez wypunktowanie cech rozwiązań, których (w ramach ofert) oczekuje podmiot
publiczny.
Kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia,
w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom ofe-
rowanych technologii koszt utrzymania, serwis
(
przykładowe) – to kryterium,
uszczegółowione w zależności od rodzaju przedsięwzięcia ma na celu ocenę funkcjo-
nalności i estetyki obiektów oraz powiązanych z nimi parametrów, które mają wpływ
na całość funkcjonowania.
Kryteriami, na podstawie których koncesjodawca wybiera ofertę, mogą być
w szczególności (zgodnie z art. 17 ust. 3 i 4 Ustawy o koncesji)
¹⁰¹
:
Czas trwania koncesji
w ramach tego kryterium bierze się pod uwagę termin trwa-
nia umowy koncesji, ocenie mogą również podlegać szczegółowe terminy wykonania
przedmiotu koncesji oraz okresu eksploatacji (okres eksploatacji powinien być skorelo-
wany z warunkami płatności ze strony koncesjodawcy, zob. kryterium poniżej).
Wysokość współfinansowania przedmiotu koncesji ze środków oferenta
to kryterium ma na celu ocenę poziomu zaangażowania koncesjonariusza w wykona-
nie przedmiotu koncesji (np. części budynku bądź innej infrastruktury).
Koszty użytkowania przedmiotu koncesji
to kryterium odnosi się do kosztów
użytkowania przedmiotu koncesji przez koncesjodawcę lub osoby trzecie (użytkowni-
ków). W szczególności, jeśli mamy do czynienia z infrastrukturą użyteczności publicz-
nej, wówczas wysokość tych kosztów jest istotna (np. w przypadku budowy powierzch-
ni biurowej wynajmowanej na cele urzędu koncesjodawcy).
Wysokość opłaty za usługę świadczoną na rzecz osób trzecich korzystają-
cych z przedmiotu koncesji
to kryterium ma szczególne znaczenie w przypadku,
gdy przedmiot koncesji (albo PPP realizowanego w trybie koncesji) stanowi infrastruk-
tura użyteczności publicznej, z której dostęp do korzystania przez osoby trzecie (użyt-
kowników) powinien pozostać pod kontrolą koncesjodawcy.
Jakość wykonania;
Wartość techniczna;
Właściwości estetyczne i funkcjonalne;
Aspekty środowiskowe;
Rentowność
to kryterium jest odpowiednikiem kryterium podziału dochodów pomię-
dzy partnerem prywatnym a podmiotem publicznym, który przewiduje ustawa o PPP.
Termin wykonania przedmiotu koncesji
zob. kryterium pierwsze.
Właściwości zainteresowanego podmiotu
jest to szczególny przykład kryterium,
które ma zastosowanie wyłącznie w postępowaniu prowadzonym w trybie Ustawy
o koncesji. Jest to kryterium podmiotowe odnoszące się do cech zainteresowanego
101.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 280, M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 222–226, A. Panasiuk,
op. cit., s. 170–175.