108
Poradnik PPP
Kryteria dopuszczające i kryteria wyboru partnera prywatnego
Kryteria dopuszczające do udziału w postępowaniu powinny zostać opracowane na podsta-
wie wcześniej przeprowadzonych analiz oraz konsultacji rynkowych, które wskazują na to,
jakie podmioty są zainteresowane realizacją przedsięwzięcia, jakie mają możliwości finan-
sowe, w jakiej strukturze mogą się zorganizować w celu wzięcia udziału w postępowaniu.
Na tej podstawie możliwe jest opracowanie zasad, które umożliwią udział jak największej
liczby zainteresowanych podmiotów.
W ogłoszeniu, tj. na początku postępowania, podaje się również kryteria wyboru partnera
prywatnego, które stanowią kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.2.3
Kryteriami oceny ofert, zgodnie
z art. 6 Ustawy o PPP, są⁹⁸:
Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem
publicznym i partnerem prywatnym
⁹⁹–
podział zadań i ryzyk stanowi konstytutyw-
ną cechę PPP i może odnosić się np. do liczby bądź rodzaju zadań (lub ryzyka), jakie
zostaną przeniesione na partnera prywatnego. Oceniana może być zarówno wartość
ryzyka, jak i wielkość udziału partnera prywatnego.
Terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmio-
tu publicznego, jeżeli są one planowane
¹⁰⁰ –
to kryterium musi być obowiązkowo
zastosowane, jeśli ze specyfiki przedsięwzięcia lub z analiz wynika, że należy oczeki-
wać płatności ze strony podmiotu publicznego. W ramach kryterium ocenie może pod-
legać łączna kwota płatności albo poszczególne płatności w ramach przewidzianych
terminów. Oceniany może być zarówno harmonogram płatności, jak i ich wysokość.
Podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem
publicznym i partnerem prywatnym
(
przykładowe) – jako że przedsięwzięcia PPP
ze swojej istoty są przedsięwzięciami generującymi dochód, w celu zabezpieczenia
interesu publicznego może być rozważane kryterium oceniające, w jakim zakresie part-
ner prywatny jest gotów przenieść część dochodów na podmiot publiczny.
Stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera pry-
watnego
(
przykładowe) – to kryterium ocenia poziom zaangażowania partnera pry-
watnego w zakresie jego wkładu w porównaniu do wkładu podmiotu publicznego,
jednak to kryterium powinno być stosowane z uwzględnieniem pozostałych kryteriów
oceny ofert oraz biorąc pod uwagę branżę projektu. Nie zawsze oferta, zakładająca
mniejszy wkład partnera prywatnego w realizację przedsięwzięcia, jest gorsza.
Efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania
składników majątkowych
(
przykładowe) – to kryterium bierze pod uwagę realiza-
cję celu, w jakim jest realizowane przedsięwzięcie. Efektywne wykorzystanie składnika
majątkowego oznacza jego zgodne z przeznaczeniem, kompleksowe i ekonomiczne
98.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, op. cit.,
s. 273–278.
99.
Jest to kryterium obowiązkowe, który musi zostać zastosowane w każdym postępowaniu na wybór partnera
prywatnego, zgodnie z Ustawą o PPP.
100.
Jest to kryterium obowiązkowe, w przypadku, jeśli takie płatności ze strony podmiotu publicznego
są przewidywane.