107
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
3.2
Etapy postępowania
3.2.1
Opis przedmiotu przedsięwzięcia
W przypadku dialogu konkurencyjnego, opisu przedsięwzięcia dokonuje się zgodnie
z art. 29–31 Ustawy Pzp.
W postępowaniu koncesyjnym, koncesjodawca jest zobowiązany dokonać opisu przedmiotu
koncesji w sposób umożliwiający zainteresowanym podmiotom jednakowy dostęp do wyko-
nania koncesji oraz w sposób, który nie stwarza ograniczeń konkurencji w dostępie do wyko-
nania koncesji, w tym poprzez:
odniesienie do specyfikacji technicznej;
charakterystykę lub wymagania w zakresie funkcjonalności, pod warunkiem, że opis
taki umożliwi zainteresowanym podmiotom ustalenie przedmiotu koncesji;
częściowe odniesienie się do specyfikacji technicznej oraz częściowe odniesienie się
do charakterystyki lub wymagań w zakresie funkcjonalności.
Warto zwrócić uwagę na możliwość zmiany przedmiotu koncesji, jaką daje art. 8 Ustawy
o koncesji. Jeśli oferta, złożona przez oferenta, różni się pod względem zaproponowanych
rozwiązań technicznych, charakterystyki lub wymagań funkcjonalnych i oferent przedstawił
uzasadnienie zmian, wówczas oferta nie może zostać uznana za nieodpowiadającą wyma-
ganiom koncesjodawcy⁹⁶.
Jeśli przedsięwzięcie obejmuje etap zaprojektowania przez partnera prywatnego, nie jest
konieczne opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przed rozpoczęciem postępo-
wania, inaczej niż w przypadku postępowania prowadzonego w trybie Ustawy Prawo za-
mówień publicznych (por. art. 31 ust. 2 Ustawy Pzp).
3.2.2
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia
W dialogu konkurencyjnym szacunkową wartość przedsięwzięcia określa się zgodnie z art.
32
ust. 1 Ustawy Pzp. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiające-
go z należytą starannością.
Zgodnie z art. 9 Ustawy o koncesji, podstawą obliczenia szacunkowej wartości koncesji
na roboty budowlane jest, ustalona przez koncesjodawcę z należytą starannością, kwota
niezawierająca podatku od towarów i usług, która uwzględnia szacunkowy koszt robót bu-
dowlanych oraz szacunkową całkowitą wartość dostaw niezbędnych do ich wykonania od-
danych przez koncesjodawcę do dyspozycji koncesjonariusza, bez względu na planowany
sposób zapłaty wynagrodzenia koncesjonariusza⁹⁷.
96.
Por. Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 127, A. Panasiuk, op.
cit., s. 107–108.
97.
Por. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska, op. cit., s. 139, A. Panasiuk, op. cit.,
s. 111.