106
Poradnik PPP
j) Wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających udział w postępowaniu
orazdokumentypotwierdzające spełnianiewarunkówudziałuwpostępowaniu.
k) Umowa o PPP.
Forma pisemna pod rygorem nieważności.
l) Protokół z postępowania.
Protokół z postępowania winien zawierać informacje wymienione enumeratywnie w art.
20
ust. 1 Ustawy o koncesji.
W ramach postępowania na wybór partnera prywatnego, bez względu na to, czy toczy
się zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych, czy zgodnie z Ustawą o koncesji,
podmiot publiczny powinien opracować stanowisko negocjacyjne.
Stanowisko negocjacyjne jest to dokument niewymagany przez Ustawę PPP, pozwala jed-
nak podsumować przeprowadzone analizy oraz wypracować zespołowi, wdrażającemu
przedsięwzięcie PPP, wspólne podejście do jego realizacji. Stanowisko negocjacyjne po-
winno zawierać m.in.:
Określenie preferowanych warunków realizacji przedsięwzięcia;
Określenie warunków brzegowych od strony organizacyjnej, finansowej, technicz-
nej, formalnoprawnej;
Określenie potencjalnych kwestii spornych przewidywanych podczas negocjacji
i sposobów ich rozwiązania;
Przygotowanie pytań do kandydatów i propozycji odpowiedzi;
Wskazanie konsekwencji przyjęcia różnych ścieżek postępowania;
Analiza SWOT dla wstępnych propozycji kandydatów;
Harmonogram przeprowadzenia negocjacji z uwzględnieniem rund i liczby spo-
tkań, a także spraw poruszanych w trakcie danej rundy.
Stanowisko negocjacyjne może mieć dowolną formę, jednak zalecana jest forma pisem-
na, która pozwoli włączyć dokument w dokumentację postępowania. Dokument ten powi-
nien zostać przyjęty przez komisję negocjacyjną i stanowić wytyczne do prowadzonych
negocjacji z kandydatami/wykonawcami.
Zakres przygotowań do postępowania w ramach dialogu konkurencyjnego określa Usta-
wa Prawo zamówień publicznych (rozdział 2), które prowadzi zamawiający poprzez ko-
misję przetargową (art. 19–21 Ustawy Pzp). W przypadku postępowania koncesyjnego
określenie sposobu prowadzenia postępowania należy do koncesjonariusza, który jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie go zgodnie z art. 6 Ustawy o koncesji. W związku
z tym proponuje się przygotowanie i przyjecie zarządzeniem przez wójta/burmistrza/
prezydenta regulaminu postępowania oraz regulaminu komisji negocjacyjnej, która bę-
dzie prowadziła postępowanie. Skład komisji również powinien zostać zatwierdzony
zgodnie z wcześniej przyjętym regulaminem.