105
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
termin nie może być krótszy niż 21 dni od dnia odpowiednio zamieszczenia ogło-
szenia o koncesji na usługi w BZP lub przesłania ogłoszenia o koncesji na roboty
budowlane UOPWE,
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone na podstawie art.
11
ust. 8 Ustawy Pzp:
termin nie może być krótszy niż 45 dni od dnia odpowiednio zamieszczenia ogło-
szenia o koncesji na usługi w BZP lub przesłania ogłoszenia o koncesji na roboty
budowlane UOPWE.
c) Informacja o wynikach weryfikacji wniosków.
Informacja powinna być skierowana do wszystkich Kandydatów, którzy złożyli wnioski
o zawarcie Umowy o PPP i winna zawierać oznaczenie Kandydata, który złożył wniosek
i informacje o przyjęciu bądź nieprzyjęci wniosku.
d) Zaproszenie do negocjacji.
Zaproszenie do negocjacji powinno być skierowane do wszystkich Kandydatów, którzy
złożyli wnioski zgodnie z art. 13 Ustawy o koncesji i winno zawierać w szczególności:
dzień i godzinę negocjacji, miejsce negocjacji, cel i przedmiot negocjacji oraz agendę
spotkania.
e) Harmonogram negocjacji, informacja o zakończeniu negocjacji, protokół z pro-
wadzonych negocjacji.
Forma dowolna.
f) Zaproszenie do składania ofert, opis warunków koncesji.
Opis warunków powinien zawierać informacje enumeratywnie wymienione w art. 15 ust.
2
Ustawy o koncesji.
g) Oferta.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo, za zgodą Konce-
sjodawcy, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Treść oferty musi odpowiadać treści opisu warunków i winna być złożona w terminie wy-
znaczonym w opisie warunków.
h) Żądanie sprecyzowanie i dopracowania treści oferty oraz przedstawienia in-
formacji dodatkowych.
Żądanie dokonania sprecyzowania i dopracowania treści ofert lub przedstawienia infor-
macji dodatkowych. Nie powinno ono prowadzić do istotnych zmian treści oferty oraz
zmian wymagań zawartych w opisie warunków.
i) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie wszystkich Oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej podając uza-
sadnienie i powody niedopuszczenia ofert do oceny i porównania.