104
Poradnik PPP
m) Umowa o PPP.
n) Protokół z postępowania.
Protokół z postępowania winien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w roz-
porządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie proto-
kołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223,
poz. 1458).
II. Postępowanie koncesyjne
a) Ogłoszenie o koncesji, opis potrzeb i wymagań.
Niezależnie od wartości zamówienia:
ogłoszenie zamieszcza się lub publikuje w miejscu publicznie dostępnym w siedzi-
bie zamawiającego oraz na stronie internetowej.
Ogłoszenie o koncesji na usługi:
Ogłoszenie zamieszcza się w BZP udostępnionym na stronach portalu internetowego UZP
według wzoru ogłoszenia określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
3
marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biu-
letynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 39, poz. 311).
Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane:
Ogłoszenie przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
(
UOPWE) drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. L
134
z 30.04.2004, str. 114), oraz zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym standardowe
formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych
zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(
Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, str. 1).
Opis potrzeb i wymagań może być zamieszczony w ogłoszeniu lub stanowić odrębny
dokument (forma dowolna).
b) Wniosek o zawarcie umowy o PPP.
Wniosek o zawarcie Umowy o PPP powinien być sporządzony na formularzu według
wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Koncesjodawcy i winien zawierać oświad-
czenia o zgłoszeniu udziału w postępowaniu i spełnieniu opisanych w ogłoszeniu o kon-
cesji warunków udziału w postępowaniu.
Termin złożenia wniosku:
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy Pzp: