103
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
h) Odpowiedzi na wyjaśnienia treści SIWZ, ewentualnie informacja o modyfikacji
SIWZ.
Odpowiedzi na wyjaśnienia zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie, jednak
nie później niż:
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Informacja o zmianie treści SIWZ powinna być przekazana jednocześnie wszystkim
wykonawcom na piśmie oraz winna zawierać informacje o dokonanych modyfikacjach
SIWZ i zmianie terminu składania ofert (jeżeli dotyczy).
i) Oferta.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo, za zgodą zama-
wiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i winna być złożona w terminie wyznaczonym
w SIWZ.
j) Protokół z otwarcia ofert.
Informacja z otwarcia ofert winna zawierać: kwotę, jaką zamawiający zamierza prze-
znaczyć na wykonanie zamówienia, nazwę i adres wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także cenę, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte
w ofertach.
k) Żądanie sprecyzowania i dopracowania treści oferty oraz przedstawienia in-
formacji dodatkowych (jeśli dotyczy).
Żądanie dokonania sprecyzowania i dopracowania treści ofert lub przedstawienia infor-
macji dodatkowych. Nie powinno ono prowadzić do istotnych zmian treści oferty oraz
zmian wymagań zawartych w SIWZ.
l) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie wszystkich wykonawców oraz zamieszczone informacji na stronie interne-
towej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.
Zawiadomienie i informacja winny zawierać informacje o wyborze oferty najkorzystniej-
szej (w tym: nazwę, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy, siedziby albo miejsca zamiesz-
kania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację), informacje o wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
oraz informacje o terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa.