102
Poradnik PPP
Opis potrzeb i wymagań może być zamieszczony w ogłoszeniu lub stanowić odrębny
dokument (forma dowolna).
b) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, dokumen-
ty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczenia sporządza się
na formularzu według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego.
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków w postępowaniu sporządza się według
listy oraz rodzaju dokumentu zamieszczonej w ogłoszeniu o zamówieniu.
Termin złożenia wniosków wraz z oświadczeniami i dokumentami:
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy Pzp:
termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP,
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone na podstawie art.
11
ust. 8 Ustawy Pzp:
termin nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-
wieniu drogą elektroniczną UOPWE, lub
— 37
dni – od dnia przekazania głoszenia o zamówieniu UOPWE, w inny sposób.
c) Protokół z oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
d) Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego.
Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego powinno być skierowane do wszystkich wyko-
nawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłosze-
niu o zamówieniu i winno zawierać w szczególności: dzień i godzinę dialogu, miejsce
dialogu, cel i przedmiot dialogu oraz agendę spotkania.
e) Harmonogram dialogu, informacja o zakończeniu dialogu, projekt umowy.
W trakcie dialogu konkurencyjnego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przekazy-
wane są dokumenty, które usprawniają negocjacje różnych aspektów realizacji przedsię-
wzięcia. Opracowanie, w szczególności na tym etapie, wskazanych w niniejszym punkcie
dokumentów, nie jest obowiązkowe i ich kolejność oraz czy zostaną opracowane należy
do zamawiającego.
f) Zaproszenie do składania ofert wraz z SIWZ.
g) Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
Wniosek do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ powinien zawierać pytanie doty-
czące niezrozumiałego przez wykonawcę zapisu SIWZ.
Wniosek powinien wpłynąć do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.