101
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
Formalne różnice miedzy postępowaniem w trybie dialogu konkurencyjnego a trybem konce-
syjnym dotyczą przede wszystkim następujących elementów:
Element
postępowania
Dialog konkurencyjny
Postępowanie koncesyjne
Zawartość wniosku
Dokumenty potwierdzające speł-
nianie warunków udziału w postę-
powaniu
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (dokumenty potwierdzające
przedstawia oferent, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą).
Zaproszenie do składa-
nia ofert
SIWZ
Opis warunków koncesji
3.1.2
Rodzaje dokumentów występujących w ramach
każdego z trybów
W zależności od trybu wyboru partnera prywatnego, w ramach postępowania występują
następujące dokumenty:
I. Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego
a) Ogłoszenie o zamówieniu, opis potrzeb i wymagań – na etapie wszczęcia
postępowania.
Niezależnie od wartości zamówienia:
ogłoszenie zamieszcza się lub publikuje w miejscu publicznie dostępnym w siedzi-
bie zamawiającego oraz na stronie internetowej.
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy Pzp:
Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) udostępnionym
na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) według wzoru
ogłoszenia określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia
2010
r. w sprawie wzoru ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
(
Dz. U. z 2010 r., Nr 12, poz. 69).
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone na podstawie art.
11
ust. 8 Ustawy Pzp:
Ogłoszenie przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
(
UOPWE), drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. L 134
z 30.04.2004, str. 114), oraz zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Komisji
(
WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym standardowe formula-
rze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie
z dyrektywami 2004/17/W i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz.
UE L 257 z 01.10.2005, str. 1).