100
Poradnik PPP
i usługi podano przykładowe sytuacje, które można potraktować jako zamówienia o szcze-
gólnie złożonym charakterze. Sytuacje te mogą wystąpić „w szczególności podczas wdraża-
nia istotnych, zintegrowanych projektów w zakresie infrastruktury transportowej, dużych sieci
komputerowych lub
projektów obejmujących złożone procesy finansowania o skom-
plikowanej strukturze, których postaci finansowej albo prawnej nie można z góry
zdefiniować
”.
Tryb dialogu konkurencyjnego uregulowany jest w art. 60a–60e Ustawy – Prawo zamówień
publicznych. Warunki zastosowania trybu to:
nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub
przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony cha-
rakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30
i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania
zamówienia;
cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jako że tryb ten zakłada negocjacje z podmiotami, które prawidłowo złożyły wnioski w postę-
powaniu, możliwe jest negocjowanie każdego aspektu potrzeb i wymagań zamawiającego
(
podobnie jak w trybie koncesyjnym, jednak szerzej niż w trybie negocjacji z ogłoszeniem)
i wybór modelu, który najbardziej odpowiada potrzebom podmiotu publicznego.
Etapy procedury w trybie dialogu konkurencyjnego:
1)
Publikacja ogłoszenia o dialogu konkurencyjnym oraz opisu potrzeb i wymagań
zamawiającego;
2)
Składanie wniosków przez wykonawców;
3)
Ocena wniosków przez zamawiającego;
4)
Negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli prawidłowo wnioski;
5)
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
6)
Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.
Procedura wyboru koncesjonariusza jest podobna w zakresie formalnego przebiegu, różnice
dotyczą strony merytorycznej, tj. zakresu składanych wniosków, sposobu oceny wniosków,
dokumentów składanych wraz z ostateczną ofertą. Etapy postępowania koncesyjnego przed-
stawiają się następująco:
1)
Publikacja ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane/usługi;
2)
Składanie wniosków przez zainteresowane podmioty;
3)
Ocena wniosków przez koncesjodawcę;
4)
Negocjacje z kandydatami, którzy złożyli kompletne wnioski;
5)
Zaproszenie do składania ofert wraz z opisem przedmiotu koncesji;
6)
Wybór najkorzystniejszej oferty;
7)
Przekazanie dokumentów przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzyst-
niejszą, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
8)
Podpisanie umowy.