99
CZĘŚĆ 2: Omówienie etapów realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych w formule PPP
W przypadkach, w których nie ma zastosowania Ustawa o koncesji ani Ustawa Pzp,
wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób, gwarantujący zachowanie uczci-
wej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzysto-
ści i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów Ustawy o PPP,
a w przypadku wniesienia przez partnera publicznego wkładu własnego będącego
nieruchomością, także przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami
ten zapis
dotyczy inwestycji, do których z mocy prawa nie stosuje się przepisów Usta-
wy o koncesji ani Ustawy – Prawo zamówień publicznych, jak np. przedsię-
wzięcia telekomunikacyjne.
Przed rozpoczęciem postępowania (bez względu na to, w jakim trybie) należy przeprowa-
dzić następujące działania:
1)
Prace przygotowawcze
zgodnie ze ścieżką postępowania, przy czym analizy po-
winny zostać poddane konsultacjom rynkowym, a następnie zaktualizowane (albo wy-
konane, jeśli wcześniej nie zostały opracowane);
2)
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
stanowi to kontynuację konsultacji
rynkowych, a jednocześnie prezentuje informację o planowanych, formalnych działa-
niach przed rozpoczęciem postępowania.
Każde z postępowań opiera się na zasadach równości, niedyskryminowania uczestników
postępowania, przejrzystości postępowania, uczciwej konkurencji (art. 6 Ustawy o koncesji,
art. 7 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych).
Przygotowując się zatem do postępowania, mając na względzie, że przedsięwzięcia PPP
należą do najbardziej skomplikowanych inwestycji, w szczególności pod względem montażu
finansowego, należy określić:
a) Zakres przedsięwzięcia;
b) Zakres wymagań wobec partnera prywatnego – z tym wiąże się wybór procedury, bo-
wiem zakres potrzeb i wymagań powinien być wynikiem przeprowadzonych wcześniej
analiz i konsultacji rynkowych, które określą formułę wynagrodzenia partnera prywatnego;
c) Szacunkową wartość przedsięwzięcia;
d) Zakres elementów, podlegających i niepodlegających negocjacjom;
e) Planowany harmonogram przedsięwzięcia.
Powyższe czynności mają również na celu określenie dwóch rodzajów kryteriów: dopuszcza-
jących do postępowania potencjalnych prywatnych inwestorów oraz kryteria wyboru najko-
rzystniejszej oferty, które należy podać w ogłoszeniu i nie podlegają one zmianom, chociaż
ich znaczenie (wagi) może zostać podane w późniejszym terminie (w opisie warunków).
Kryteria te nie mogą ulec zmianie, a jedynie mogą zostać uszczegółowione poprzez wpro-
wadzenie podkryteriów, najbardziej istotnych z punktu widzenia przedsięwzięcia oraz wag.
W przypadku konieczności wyboru jednego z trybów, uregulowanych w Ustawie – Prawo
zamówień publicznych, w przypadku PPP najczęściej wybierany jest dialog konkurencyjny.
Tryb ten (którego kolejne etapy od strony formalne są zbliżone do postępowania koncesyjne-
go) najlepiej pasuje do tego rodzaju przedsięwzięć. W dyrektywie 2004/18/WE w spra-
wie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy