98
Poradnik PPP
3
Przeprowadzenie postępowania
na wybór partnera prywatnego
3.1
Wybór partnera prywatnego w trybie
ustawy PPP
3.1.1
Zasady przygotowania i przeprowadzenia
postępowania w trybie ustawy o koncesji oraz
w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych
Niezbędnym elementem przygotowania postępowania jest przeprowadzenie analiz oraz
konsultacji rynkowych (omówionych we wcześniejszych rozdziałach). Ze względu na to,
że proces przygotowawczy trwa niekiedy kilka, kilkanaście miesięcy wyniki prac powinny
zostać zaktualizowane przed ostatecznym podjęciem decyzji o przystąpieniu do formalnej
procedury wyboru partnera prywatnego.
Ustawa o PPP przewiduje dwa tryby wyboru partnera prywatnego, w zależności od źródła
pochodzenia wynagrodzenia partnera prywatnego. Zgodnie z art. 4 Ustawy o PPP:
Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków
z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz
z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym stosuje się przepisy Ustawy o koncesji, w zakresie nieuregulowa-
nym w Ustawie o PPP
dotyczy to sytuacji, w których większość wynagrodzenia
partnera prywatnego pochodzi z innych źródeł niż budżet podmiotu publicz-
nego (z pożytków przedsięwzięcia, od podmiotów trzecich, np. z opłat za ko-
rzystanie z usług, które generuje w ramach działalności partner prywatny);
W przypadkach innych niż określone w Punkcie powyżej, do wyboru partnera prywat-
nego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy Ustawy Pzp,
w zakresie nieregulowanym w Ustawie o PPP
dotyczy to sytuacji, kiedy większość
(
więcej niż 50%) wynagrodzenia albo całe wynagrodzenie pochodzi od pod-
miotu publicznego. Należy pamiętać, że taka struktura możliwa jest w struk-
turze PPP, a nie koncesji, bowiem w przypadku koncesji zawsze większość
ryzyka ekonomicznego musi być po stronie koncesjonariusza, a ryzyko to
dotyczy właśnie zwrotu nakładów poczynionych na realizację przedsięwzię-
cia
⁹⁵
.
W przypadku zapłaty przez koncesjodawcę na rzecz koncesjonariusza
całości kosztów nakładów, ryzyko ekonomiczne zostałoby zminimalizowane.
95.
W uzasadnieniu do projektu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ryzyko ekonomiczne wyko-
nywania koncesji utożsamiane jest ze stanem niepewności koncesjonariusza (ryzykiem), co do osiągnięcia
odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji, w szczególności pokrycia całości nakładów związanych z wykony-
waniem koncesji.